लुम्बिनी प्रदेश सरकार

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय

नेपालगंज, बाँके


धेरै सोधिएका पश्नाहरु
क्र.सं सोधिएका प्रश्नहरु उत्तरहरु
1 सहकारी प्रशिक्षालय, बाँकेद्वारा संचालन गरिने तालिममा सहभागी हुन कति शुल्क तिर्नु पर्छ ? सहकारी प्रशिक्षालय, बाँकेद्वारा संचालन गरिने तालिममा सहभागी हुन कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । तालिम निःशुल्क प्रदान गरिन्छ ।
© 2020 Copyright : सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2021/03/31
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.